Новини

Отчетно събрание

Читалищното настоятелство
при Народно Читалище „Яна Лъскова-1905” – гр.Несебър

 

Ви кани на

о т ч е т н о  с ъ б р а н и е
при
следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на НЧ”Яна Лъскова-1905”– гр.Несебър за периода - януари - декември 2019 г.
Докл:Председателят на
Читалищното настоятелство

2. Доклад на Проверителната комисия за отчетния период.
Докл: Председателят на Проверителната комисия

3. Разни

Събранието ще се проведе на 29.06.20 г от 17.00 ч
в залата на НЧ”Яна Лъскова – 1905”